Fler kvinnor på chefsposter i Argentina

Allt fler kvinnor i Argentina förenar familjeliv med arbete som chefer - trots stereotypa uppfattningar om könsroller och en ojämn fördelning av ansvaret för hushållsarbetet i hemmen.

Framstegen är särskilt tydliga inom den offentliga sektorn där hälften av cheferna är kvinnor enligt en ny rapport från FN:s utvecklingsorgan UNDP om jämställdhet på Argentinas arbetsplatser. Enligt UNDP beror utvecklingen på positiv särbehandling och föräldraförmåner. Inom den privata sektorn är endast 28 procent av cheferna kvinnor.

ML, som inte vill uppge sitt fullständiga namn, berättar att hon efter att ha tagit sin universitetsexamen började arbeta deltid i kundtjänsten på en bank under de timmar sonen var i skolan.

- Senare sökte jag arbetsuppgifter som innebar fler timmar och mer ansvar vilket gjorde det möjligt för mig att göra karriär inom banken. Men jag har alltid varit tvungen att visa mig tillgänglig, även om jag har två barn, säger 50-åriga ML som nu är chef för banken.

Hon har känt sig tvungen att ständigt visa sin kompetens. Av rädsla för att "straffas" för graviditeterna återvände hon till sitt arbete direkt efter förlossningarna båda gångerna.

Högre krav på kvinnorna

Hennes berättelse liknar många av dem som presenteras i den nya studien. I rapporten har 31 kvinnor som arbetar som chefer på privata företag intervjuats och officiella uppgifter från 1996 till 2012 har analyserats. Rapporten visar att 30 procent av landets chefer är kvinnor och att de i genomsnitt är 45 år, har barn över 6 år och är antingen gifta eller lever i stabila förhållanden.

- Även om det saknas kvinnor på beslutsfattande poster ser vi positiva förändringar, säger Gabriela Catterberg som arbetat med studien.

Andrea Ávila, chef för bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad i Argentina och Uruguay, säger att utvecklingen hänger samman med att kvinnor fått möjlighet att visa sin kompetens och för att det sker en attitydförändring där patriarkala föreställningar gradvis försvinner.

René Valdés vid UNDP i Argentina säger att en tolkning av statistiken är att det ställs högre krav på kvinnorna än männen när det gäller utbildning. Över hälften av de kvinnor i landet som är chefer har en universitetsexamen, medan bara 35 procent av männen har detsamma.

Enligt officiell statistik är det i tre av fyra fall kvinnorna som tar ansvar för hushållsarbetet i hemmen i Argentina. Kvinnorna som arbetar som chefer är samtidigt de som ansvarar för att organisera hushållsarbetet i familjen, även om det finns anställda som sköter hushållsysslorna.

- Det finns en svårighet att balansera arbete och familj, säger Gabriela Catterberg.

Av männen som är chefer är 82 procent gifta eller lever i stabila förhållanden, av kvinnorna är det 66 procent. Av dessa män har 40 procent en partner som inte har någon anställning medan 43 procent av kvinnorna som arbetar som chefer har en partner med ett liknande arbete.

Krävs förändring av attityder

Kvinnorna i UNDP:s rapport berättar också om stereotypa könsroller. "När jag och mina tre manliga kollegor möter nya personer vänder sig dessa oftast till mina kollegor. De lyssnar bara på mig när de märker att jag säger något intelligent", berättar en av kvinnorna.

ML säger till IPS att männen på banken har varit förstahandsval vid resor eftersom de betraktas som mer tillgängliga.

- När jag själv rest har det inneburit blandade känslor. Det har gett karriärmöjligheter men jag har samtidigt varit orolig för att missa viktiga ögonblick och delar av familjelivet. Jag har varit tvungen att resa en hel del och det skett på bekostnad av familjeliv.

Andrea Ávila, chef för Randstad i Argentina och Uruguay, menar att det krävs en attitydförändring där inställningen är att männen fullt ut delar ansvaret för hemmet i stället för inställningen att de "hjälper till" med hushållsarbetet.

- För att kvinnor ska kunna vara chefer måste männen kunna ta hand om det som traditionellt betraktat som kvinnoarbete i hemmen, säger hon.

Randstad i Argentina och Uruguay har valt att lägga utbildningar under arbetstid och tidigt under dagarna för att underlätta för både män och kvinnor att ta ansvar för familjelivet.

- Det är viktigt att visa att både män och kvinnor står inför samma utmaning att förena arbete och familj, betonar Andrea Ávila.

Gabriela Catterberg menar att det krävs en politik som gör att det går att förena de olika rollerna och säger att det skulle behövas större möjligheter till föräldraledighet.

I Argentina är andelen kvinnor som arbetar som chefer högre än i övriga Latinamerika och Karibien - där endast 4-11 procent av cheferna på de 500 största företagen är kvinnor.

Text: Fabiana Frayssinet/IPS