"Latinamerika har förblivit den mest ojämlika regionen i världen"

Enligt FN-organet UNDP:s nya rapport om utvecklingen i världen är Latinamerika fortfarande den region där inkomstskillnaderna är som störst. Detta samtidigt som regionen upplever en stark tillväxt. "Människor känner att länderna växer medan välståndet inte tar sig in i deras hem", säger UNDP:s Latinamerikachef Heraldo Muñoz.

FN:s utvecklingsorgan UNDP:s rapport om mänsklighetens globala utveckling lägger i årets upplaga fokus på hållbarhet och rättvisa samt kommande utmaningar för de 187 länder som rankas i rapporten, varav 33 återfinns i Latinamerika och Karibien.

Chile och Argentina är de enda latinamerikanska länder som bedöms ha ett "mycket högt" index i fråga om mänsklig utveckling. Dessa länder återfinns på plats 44 respektive 45 på listan.

Tror du det är möjligt för Latinamerika att nå upp till millenniemålen innan slutdatumet år 2015, i synnerhet när det gäller frågan om att kraftigt minska fattigdomen och att öka jämställdheten mellan könen?

- Jag tror att många latinamerikanska länder kommer att uppnå millenniemålen, medan andra fortfarande ligger långt efter målsättningarna. Det som står klart är att länderna i Latinamerika har gjort flera insatser för att minska fattigdomen. Det finns program för villkorade bidrag i Brasilien, Mexiko och Chile, och fattigdomen har minskat.

Dessutom har regionen upplevt en tillväxt. Latinamerika genomgår en av de bästa perioderna i närhistorien.

Generellt kommer dock Latinamerika att ligga efter vissa i fråga om vissa målsättningar, som att drastiskt minska mödradödligheten, öka jämställdheten och jämlikheten.

Latinamerika har upplevt en lång demokratisk period men samtidigt finns en stor frustration på grund av ojämlikhet, korruption, kriminalitet och våld. Vad kan göras?

- För att stärka demokratin måste institutionerna stärkas. Latinamerika genomgår en bra period i fråga om antalet demokratiska val. Däremot kan kvaliteten på demokratierna ifrågasättas. Befolkningarna är missnöjda med att Latinamerika växer ekonomiskt medan distributionen är orättvis. Människor känner att länderna växer medan välståndet inte tar sig in i deras hem.

Latinamerika har förblivit den mest ojämlika regionen i världen. Av världens 15 mest ojämlika länder återfinns 10 i Latinamerika och det är fullständigt oacceptabelt. Det första steget borde vara att göra kampen mot ojämlikheten till en politiskt prioriterad fråga.

Orättvisorna har minskat under det senaste årtiondet tack vare fler satsningar inom utbildning och sjukvård, men mycket arbete återstår fortfarande.

Kan Latinamerikanska länder som Honduras, Mexiko eller Venezuela, där kriminaliteten är hög, förväntas ha en god ekonomisk tillväxt?

- Brottsligheten kan utgöra ett hot. Vi lever i den mest våldsamma regionen i världen. 9 procent av världens befolkning lever i Latinamerika och Karibien, men 27 procent av alla mord begås här.

Kriminaliteten har en stor inverkan på utvecklingen. Förra året spenderade de centralamerikanska länderna fyra miljarder dollar på säkerhetsrelaterade investeringar, pengar som hade kunnat gå till utbildning, sjukvård och sociala satsningar.

Text: José Domingo Guariglia/IPS