ILO uppmanar att avbryta gruvdriften

I ett uttalande från FN:s internationella arbetarorganisation  (ILO) uppmanas Guatemala att avbryta alla pågående gruvprojekt som påbörjats utan att ursprungsfolken rådfrågats.

"Avbryt omedelbart all verksamhet under tiden det pågår en dialog för att kunna bedöma de sociala, andliga, kulturella och miljömässiga följderna av gruvdriften [...] se till att de nationella lagarna överensstämmer med artiklarna 6, 7, och 15 i ILO:s konvention 169 [...] vidta alla nödvändiga åtgärder för att kunna hålla en konstruktiv dialog mellan berörda parter."

Så lyder budskapet till den guatemalanska staten från ILO:s expertkommitté som årligen granskar medlemsstaternas tillämpning av konventionen. Expertkommittén har särskilt reagerat på godkännandet av gruvdriftslicenser och de skyldigheter som Guatemala har genom ratificeringen av ILO:s konvention 169 (ILO 169), som rör ursprungsfolk och stamfolk.

Artikel 7 i ILO 169 ger ursprungsfolk rätt att själva bestämma vad som är viktig för deras utveckling, och att delta i utformningen, utförandet och utvärderandet av planer och program för utveckling som kan ha direkt påverkan på deras liv. Samma artikel anger staters skyldighet att se till att studier utförs i samarbete med ursprungsfolket för att avgöra de sociala, andliga, kulturella och miljömässiga effekterna av ett "utvecklingsprojekt". I artikel 15 i ILO 169 anges att konsultationer måste hållas med berörda ursprungsfolk innan ett planerat "utvecklingsprojekt" kan påbörjas.

Det guatemalanska ministeriet för energi och gruvdrift menar att det är omöjligt att hålla konsultationer i enlighet med den berörda konventionen då det saknas särskild nationell lagstiftning för detta. ILO:s kommitté menar dock att staten har ett ansvar att rådfråga ursprungsfolken och att bristande nationell lagstiftning inte är skäl nog för att inte följa konventionen. Kommittén påpekar också att Guatemalas människorättsombudsman redan 2005 uttryckte oro för hur regeringen utan konsultationer godkänt 395 licenser för att utforska och utvinna resurser. Kommittén uppmanar och rekommenderar slutligen Guatemala att vidta ett flertal åtgärder för efterlevnaden av ILO 169. Dessa inkluderar rekommendationen att upphöra med all verksamhet i de situationerna där gruvdriften påbörjats utan att ursprungsfolken har konsulterats innan och att etablera ett fungerande nationellt system för konsultationer och deltagande i dessa processer.

I april 2010 överlämnades ett brev till Guatemalas president Alvaro Colom där 80 organisationer från 17 länder, inklusive Kristna Fredsrörelsen från Sverige, uppmanade presidenten att följa ILO:s rekommendationer.

Charlotta Pettersson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala.

Kommentarer

Quality articlеs is thе important to attгact the viewers to go to see thе websіte, that's what this web page is providing.

The alarm centre agent has access to the user’s records and knows exactly who is calling, where the person is at that moment and what their most important personal and medical details are, so that the right help can be provided.

http://www.choetech.com/