FN lanserar "global konversation" om framtida utvecklingsmål

År 2015 löper tiden ut för FN:s millenniemål, och därefter ska nya ambitioner formuleras för framtidens utvecklingsmål, kallade SDG. Nu vänder sig FN till omvärlden för att få synpunkter på vad som bör prioriteras i de kommande satsningarna. Bland annat förs samtal med lokala gräsrotsorganisationer i Amazonas i Peru och Ecuador.

FN vänder sig till regeringar, organisationer, privata aktörer, tankesmedjor och individer i arbetet med att formulera de hållbara utvecklingsmål, SDG, som världsorganisationen ska arbeta för att infria när tidsgränsen för millenniemålen snart löper ut.

Olav Kjørven, chef för UNDP:s policyavdelning, berättar för IPS att mer än 200 000 individer från 189 olika länder hittills har engagerats med hjälp av digital teknik, konferenser och opinionsundersökningar. Denna "globala konversation", som FN kallar den, kommer att fortsätta ända fram till slutet av 2015.

Enligt Kjørven arbetar FN-personal ute på fältet för att se till att grupper som sällan blir tillfrågade i globala satsningar ska ges en röst. Det innebär en särskild satsning på att kontakta exempelvis kvinnor, ursprungsbefolkningar, ungdomar och funktionshindrade för att fråga dem om vilka utvecklingssatsningar de efterfrågar.

De nya målen kan bli fler

De åtta millenniemålen innehåller specifika målsättningar för hur bland annat fattigdomen ska bekämpas, jämställdheten mellan könen förbättrats, liksom sjukvården och tillgången på utbildningsmöjligheter.

Framtidens hållbara utvecklingsmål, som kan komma att bli betydligt fler än millenniemålen, förväntas bland annat innefatta hållbar produktion och konsumtion samt miljöskydd.

En särskild panel av högt uppsatta personer, som tillsatts av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, förväntas i slutet av maj lägga fram en slutrapport om vilka områden som ska prioriteras efter 2015.

I mars presenterade FN en rapport med titeln "Den globala konversationen inleds", där man slog fast att mängder av människor världen över kommer att tillfrågas om framtidens utvecklingssatsningar "för att bygga vidare på millenniemålens framgångar".

Samtal med lokalbefolkning

Som exempel säger Kjørven att FN-personal i Peru och Ecuador lägger ett särskilt fokus på att samtala med barn, ungdomar, kvinnor och lokala gräsrotsorganisationer i Amazonas. I Uganda har närmare 17 000 människor blivit tillfrågade via sms om vilka frågor som betyder mest för dem.

Enligt Kjørven har det hittills framkommit att många vill se att tre områden ska prioriteras i framtiden. Många anser att arbetet för att uppnå millenniemålen bör skyndas på, men att dessa även ska anpassas för att hantera dagens utmaningar, exempelvis växande ekonomiska klyftor. En annan sak som många anser behövs är en universell handlingsplan för att möta utmaningar som miljöförstöring, arbetslöshet och våld. Dessutom är det enligt Kjørven tydligt att många vill medverka i processen för att formulera målen, men också i arbetet för att övervaka i vilken utsträckning de förverkligas.

Text: Thalif Deen/IPS