Europas klimatpolitik förvärrar situationen i Bajo Aguán

Morden på 42 honduranska jordbrukare i en landkonflikt med ägarna till FN-ackrediterade plantager med palmolja tvingar nu styrelsen för Clean Development Mechanism (CDM), som ingår i FN:s klimatpanel UNFCCC, att ompröva sina processer för ansökningar om krediter. EU:s handel med utsläppskrediter från plantagerna fortgår dock som vanligt.

Gröna EU-parlamentariker kräver nu att klimatkommissionär Connie Hedegaard agerar mot utsläppskrediter från Honduras palmoljeplantager. EU-parlamentarikern Bas Eickhout vill också pressa den Europeiska kommissionen att förbjuda utsläppskrediter från plantagerna från att ingå i EU:s handel med utsläppsrätter.

- Som en stor köpare av utsläppskrediter, som EU, kan vi säga att denna typ av anklagelser är så allvarliga att vi inte vill köpa dem, säger den holländske ledamoten Bas Eickhout till EurActiv. Vi bör kasta ut Hondurasprojekten ur systemet.

Eickhout höll förra veckan ett möte angående ”integritet på kolmarknaden” i Europaparlamentet, som han beskrev som en "språngbräda" för att sätta situationen i Bajo Aguán på parlamentets dagordning och ”sätta press på kommissionen att lägga fram nya förslag.”

- Om situationen i Bajo Aguán verkligen är en direkt konsekvens av Europas klimatpolitik skulle jag vilja skicka min uppriktiga ursäkt till folket i Honduras, säger Bas Eickhout.

EU-direktiv hotar miljö och matsäkerhet

I december 2008 antogs ett EU-direktiv som kräver att alla medlemsstater ställer om 10 procent av sitt behov av drivmedel till förnyelsebara energikällor till och med år 2020. Men kritiska röster har höjts för att ökad biobränsleproduktion orsakar massiv skogsskövling och får allvarliga konsekvenser för en trygg matproduktion, eftersom energigrödor ersätter annan markanvändning.

I Honduras är situationen särskilt akut på grund av militärkuppen 2009, i vars kölvatten mänskliga rättigheter har satts på undantag. I en långvarig marktvist mellan egendomslösa bönder och plantageägare i Bajo Aguán har mord, kidnappningar, misshandel och våldsamma avhysningar ägt rum. Enligt ett flertal organisationer engagerade i fallet har 42 bönder dödats sedan februari 2010.

CDM godkänner projekt i Bajo Aguán

Men även om ett flertal medlemmar i CDMs styrelse säger sig vara bekymrade över situationen i Bajo Aguán, har de hittills inte kunnat vidta några åtgärder. Eftersom händelserna inträffat efter att CDM haft samråd med berörda parter och det faller utanför styrelsens primära uppgift att utreda minskade utsläpp och miljöpåverkan, har projektregistreringarna inte stoppats. På grund av en treårig klyfta mellan samrådsprocess och godkännanden av biogasprojekten godkände CDM-styrelsen nyligen projektet, som uppfyller deras kriterier.

- Vi är inte brottsutredare, säger en styrelseledamot till EurActiv. Vi måste döma enligt våra regler - hur beklagligt det än må vara - och det fanns inte utrymme för oss att vägra projektet.

Förra veckan lämnade dock ordföranden Martin Hession ett förslag till ett CDM-styrelsens nästa möte i Quito, Ecuador, som behandlar tidsfördröjningen mellan projekt, samråd och registreringar. CDM Sekretariatet förbereder också en analysrapport för ett FN-möte nästa år, och en rapport om CDMs integritet förväntas att offentliggöras inom kort.

Men vissa bedömare anser att det skulle vara ”mycket svårt” att inbegripa mänskliga rättigheter i bedömningskriterierna för CDM.

Verksamheten i Bajo Aguán och på världens kolmarknader rullar på som vanligt.

Text och foto: Anna Lok, Latinamerikagrupperna

Fakta

Vad är Clean Development Mechanism?

CDM låter utsläppsminskande projekt i utvecklingsländer att tjäna certifierade utsläppskrediter, vart och ett detsamma som ett ton koldioxid. Dessa kan utsläppskrediter kan sedan handlas med, och användas av industrialiserade länder för att uppfylla sin del av Kyotoprotokollet. Har ett land eller företag minskat sina utsläpp av koldioxid kan de alltså sälja dessa till ett land eller företag som har förbrukat sin utsläppskvot.

Mekansimen ska stimulera hållbar utveckling och minskning av utsläpp, men ge de industrialiserade länderna viss flexibilitet i hur de når upp till målen. CDM är FN:s klimatpanels Anpassningsfonds främsta inkomstkälla och används för att finansiera projekt i utvecklingsländer som är parter till Kyotoprotokollet och särskilt utsatta för klimatförändringarna. Fonden finansieras genom en tvåprocentig avgift på utsläppsrätter utfärdade av CDM.

Källa: http://cdm.unfccc.int/